Missie & visie

Missie & visie

Missie:

"Samen klaar voor de toekomst!"

Modern eigentijds onderwijs met de kernwaarden van Openbaar onderwijs als ijkpunt.

Onze missie is kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen door ze goed voorbereid door te
laten stromen naar het best passende vervolgonderwijs, maar vooral ook om ze een positieve bijdrage te
laten leveren aan de maatschappij waarin wij leven.


Visie:

Visie op "leren":

  • Op obs De Zonnewijzer zullen alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan leren. 
  • Wij hanteren hoge doelen en hebben hoge ambities. 
  • De focus ligt op hele goede beheersing van taal, lezen, spelling en rekenen.

  • De einddoelen zijn voor een ieder hetzelfde, het aanbod hangt af van de beginsituatie van de individuele leerling. 

  • Het verwerven van kennis vormt hierbij de basis voor iedere leerling. Leerlingen krijgen die kennis zodanig aangereikt dat ze de volgende stap in hun leerproces kunnen maken.  

  • Wij helpen hen hierbij door ze inzicht te geven in dit proces door behalve de einddoelen ook de tussendoelen inzichtelijk te maken.  (Leren Zichtbaar Maken)

  • Als team spreken we niet langer over lesgeven, maar over leren. Van en met elkaar. 

  • Leerlingen kunnen verschillen als het gaat om hun startpositie, maar het leren gaat bij elk kind hetzelfde. Wij, als onderwijsteam moeten hierop anticiperen en het juiste aanbod hierbij creëren.

  • Door de inzet van (expliciete) directe instructie, het differentiëren in ondersteuning, verschillende didactische leerstrategieën, een goed klassenmanagement en een veilige, ordelijke omgeving bieden we alle kinderen gelijke kansen.  (Rosenshine principes & EDI)

  • ICT wordt gebruikt voor registratie, monitoring en (herhaalde) inoefening. Dit wordt geïntegreerd aangeboden in ons onderwijs.


Kinderen van nu groeien op in een snel veranderende wereld. Het is de taak van ouders en school om ze kennis en vaardigheden bij te brengen die ze in staat stelt om in de toekomst te fungeren als autonome individuen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Wij koesteren en stimuleren het ondernemend gedrag van kinderen, maar het allerbelangrijkste is dat we kinderen het zelfvertrouwen meegeven dat zij alles kunnen leren en zich door niets of niemand laten beperken in het nastreven van hun doelen. 

 
 

Leerling aan het woord

Bij het uitgaan op vrijdagmiddag: "Mag ik morgen ook komen?"