Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven

Instroom 4 jarigen

Het aanmelden van nieuwe kinderen kan alleen na overleg met de directie / MT middels een voorlopig inschrijfformulier. Dit formulier dient in principe door beide ouders/verzorgers ondertekend te worden. Wanneer er sprake is van een situatie waarbij maar één van beide ouders belast is met het ouderlijk gezag, ontvangen wij hiervan graag een officieel document waaruit dit blijkt. 

Door ondertekening van het formulier tekent u tevens voor het accepteren van de algemene schoolregels zoals omschreven in onze schoolgids. 
 

Intakegesprek

Voordat uw kind op school kan beginnen, vindt er eerst een intakegesprek met de ouders/verzorgers plaats waarin samen wordt nagegaan welke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte  er eventueel zijn voor uw zoon of dochter. Dit doen we om een goed beeld te krijgen of wij als school in voldoende mate kunnen voorzien in de benodigde ondersteuning.
Wanneer dit het geval is, zal de inschrijving definitief worden gemaakt met een officiële bevestiging. Wanneer blijkt dat er sprake is van een leerling met een expliciete ondersteuningsbehoefte waar wij als school niet in kunnen voorzien dan zal samen met ouders worden bekeken welke school deze ondersteuning wel kan bieden. Uitgangspunt is altijd: Wat is het beste voor het kind? 

Ongeveer twee maanden voordat uw zoon of dochter 4 jaar oud wordt, neemt de leerkracht contact met u op voor het maken van een afspraak voor maximaal vier wenmomenten. Uw kind kan dan een ochtend meedraaien in zijn/haar groep om alvast kennis te maken met leerkracht en medeleerlingen.
 

Leerlingen die van een andere school komen

Wanneer ouders een leerling tussentijds willen inschrijven, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, dient ook eerst een voorlopig inschrijfformulier te worden ingevuld. Naar aanleiding van dit inschrijfformulier volgt een intakegesprek met de directie/MT. Bovendien zal worden gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen om alle informatie van de vorige school op te kunnen vragen. Deze uitwisseling wordt gedaan door directie of Kwaliteitscoördinator. 

Op basis van deze informatie zal de directie in goed overleg besluiten of de betreffende leerling wordt aangenomen. 
Van de leerling die van school verandert, wordt een onderwijskundig rapport van de vorige school verlangd, voordat wordt overgegaan tot definitieve plaatsing.

Plaatsing geschiedt bij voorkeur na een vakantie of aan het begin van een schooljaar, tenzij het een tussentijdse verhuizing betreft. 
 

Toetsing

Bij twijfel of onduidelijkheid over de ontwikkeling, kan de aangemelde leerling worden getoetst door de Kwaliteitscoördinator die verbonden is aan onze school, teneinde een goed beeld te krijgen van de gemaakte vorderingen. 
 

Indicatie

Wanneer er sprake is van een indicatie voor speciaal (basis)onderwijs, verwijzen wij ouders/verzorgers terug naar de school van herkomst. 
 

Uitstroom

Elke vertrekkende leerling krijgt voor de vervolgschool, naast het reguliere rapport, een onderwijskundig rapport mee. 
Hiervoor is het wel van belang dat u vooraf een toestemmingsformulier ondertekent waarin u akkoord gaat met het verstrekken van alle relevante informatie uit het leerlingdossier aan de nieuwe school.


Onderwijskundig rapport

Het onderwijskundig rapport wordt opgemaakt door de leerkracht in overleg met de Kwalitetiscoördinator. Dit rapport heeft tot doel de ontvangende school zo goed mogelijk te informeren over de gevolgde methoden, de leerinhouden, de vorderingen en de eventuele ondersteuning die geboden is. De overgang voor de leerling zal op deze manier zo soepel mogelijk verlopen. 

 

Leerling aan het woord

Bij het uitgaan op vrijdagmiddag: "Mag ik morgen ook komen?"