Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR (Medezeggenschapsraad) is een zelfstandig orgaan dat op basis van de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) een overlegpartner is van de directie.
Via deze wet wordt de inspraak van ouders op het schoolbeleid formeel geregeld. De MR bestaat uit 4 ouders (de oudergeleding) en 4 leerkrachten (de personeelsgeleding).

De directie is geen lid van de MR; de directie is een overlegpartner. De MR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bijeen. De data van de vergaderingen zijn terug te vinden in de jaarplanning.
 
De MR-vergaderingen bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen zoals onderwijs en financieel beleid.

De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken zijn formeel vastgelegd in de WMO. Tevens kunnen MR-leden het initiatief nemen om een onderwerp in te brengen.
 

Openbaarheid MR vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u kunt deze als toehoorder bijwonen. 
 

GMR

Naast een MR per school is er ook een GMR. Dit is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gevormd door afgevaardigden van alle scholen die zijn aangesloten bij de stichting Talent.

De GMR heeft informatie-, instemmings-, en adviesrecht over bovenschoolse activiteiten. De Zonnewijzer wordt in de GMR vertegenwoordigd door één leerkracht en één ouder (die in de MR zitten).
 

Meer informatie?

Als u nog nader geïnformeerd wilt worden over de activiteiten van de MR of als u iets in de MR aan de orde wilt laten komen, dan kan dat natuurlijk. U kunt mailen met de MR of een berichtje via ouderportaal versturen.     mr.obsdezonnewijzer@talenthoorn.nl
 

Leerling aan het woord

Bij het uitgaan op vrijdagmiddag: "Mag ik morgen ook komen?"